Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi

Program Hakkında Bilgiler

Bu Hibe Programı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II altındaki 2014 yılı için Türkiye Eylem Planı kapsamında AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı 2.500.000 Avro bütçeye sahip, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde, kamu sektörü ile sivil toplum kuruluşları (STK) arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile STK’ların kapasitelerinin ve aralarındaki ağların güçlendirilmesini hedefleyen bir programdır.

Hibe Programının genel hedefi, STK’ların politika belirleme ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılımı vasıtasıyla sivil toplumun gelişiminin desteklenmesidir.

Hibe Programının özel hedefleri ise kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve sivil toplum kuruluşları ile aktivistlerin kapasitelerini ve aralarındaki ağları geliştirmektir.

Ayrıca, projeler aşağıda yer alan öncelik alanlarından en az ikisinin kapsamına girecek şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

  • Sivil toplum kuruluşları ve aktivistleri destekleyecek yasal ve finansal ortamın iyileştirilmesi
  • Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi
  • Sivil toplum kuruluşlarının yönetsel ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

Kurumsal Çerçeve

Bu Programın kurumsal çerçevesi aşağıdaki kurumları içerir:

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB): MFİB Programın Sözleşme Makamıdır ve Programın idari ve mali uygulamasından sorumludur. MFİB; ihale yapma, sözleşme imzalama ve Koordinatör Faydalanıcılara yapılacak ödemeleri de kapsayacak şekilde hibe fonlarının doğru kullanımı konusunda nihai sorumluluğa sahiptir.

Avrupa Birliği Başkanlığı (ABB): ABB programın faydalanıcısıdır. ABB Programın teknik uygulamasının koordinasyonundan sorumludur ve ayrıca hibe projelerinin izlenmesini koordine edecektir.

Proje Uygulama Birimi (PYB): PYB; ABB bünyesinde kurulan; Programın günlük olarak uygulamasından, Koordinatör Faydalanıcılarla koordinasyonun sağlanmasından, Programın tanıtımından ve Programla ilgili bilgilerin yaygınlaştırılmasından,   projelerin izlenmesinden ve Teknik Yardım Ekibiyle işbirliği içerisinde saha ziyaretlerinden (yerinde incelemelerden) sorumlu olan bir birimdir. PYB, Koordinatör Faydalanıcıların projelerini uyguladıkları süre boyunca asıl irtibat noktası olarak hareket eder. Ek olarak, projelerin uygulamaları sırasında, Faydalanıcı Kurum tarafından izlemeden sorumlu uzmanlar atanacaktır. PYB ile işbirliği içerisinde çalışacak olan bu uzmanlar, projenin izlenmesinden sorumlu olacaklar ve Koordinatör Faydalanıcılara destek sağlayacaklardır.

Teknik Yardım Ekibi (TYE): Teknik yardım sözleşmesine (çerçeve sözleşme veya hizmet alım usulleri kullanılarak) tabi olarak çalışan Türk ve/veya uluslararası uzmanlardan oluşan; projeye ilişkin tüm hususlarda Kıdemli Program Görevlisi (KPG) koordinasyonunda danışman konumunda bulunan, hibe projelerini yönlendiren veya projelere danışmanlık veren ve destek hizmetlerini sağlayan ekiptir. Ayrıca TYE, KPG/PYB’un koordinasyonu altında, Koordinatör Faydalanıcılara eğitim ve uygulama desteği verir.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (ABTD): Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programların ve projelerin tüm faaliyetlerinin onayından sorumludur.

Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi – Strengthening of Autism Network in Turkey

Uygulama Yerleri: İstanbul, İzmir, Ankara, Konya

Başvuru Sahibi: Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı

Eş Başvuru Sahipleri:

Otizm Dernekleri Federasyonu

Anadolu Otizm Federasyonu

Otizm Federasyonu

Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu

Konya Otistik Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği

Rize Otizmle Mücadele ve Eğitim Derneği

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı

Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı

Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği

İştirakçi Kurum: Biruni Universitesi

Fon kaynağı: CSO Partnerships and Networks on Strengthening Cooperation Between Public Sector and CSOs Grant Scheme (CSPN)

Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Projenin Temel Amacı:

Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi, Türkiye’deki otizm konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini güçlendirerek kamu yetkilileri ile işbirliğini ve iletişimini arttırmayı amaçlamaktadır.

Projenin Temel Amacı:

Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi, Türkiye’deki otizm konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini güçlendirerek kamu yetkilileri ile işbirliğini ve iletişimini arttırmayı amaçlamaktadır.

Özel Hedefleri:

  1. Otizmle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini artırarak savunuculuğunun güçlendirmesi
  2. Ulusal Otizm Eylem Planı (UOEP) kapsamında kamu yetkilileri ile somut diyalogun güçlendirilmesi
  3. UOEP için sürdürülebilir bir izleme mekanizması oluşturulması

1.Proje ekibinin ve ofisinin oluşturulması: Proje kapsamında proje koordinatörü, proje muhasebecisi ve proje IT uzmanı görev alacaktır. Proje başlamadan önce, proje takımı ilgili proje dokümanlarını revize ederek faaliyet planlaması yapacaktır.

2. STK’lar için kurumsal kapasite geliştirme ve savunuculuk eğitimleri: Türkiye Otizm Meclisi üyesi sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini güçlendirmek için kaynak geliştirme, iletişim, savunuculuk-lobicilik ve hukuk alanlarında İstanbul ve Konya’da 4’er gün eğitimler verilecektir. Bunun yanı sıra, proje kapsamında oluşturulacak olan eğitim portalı sayesinde de bu STK’ların birbirleriyle olan ilişkileri ve bilgi aktarım süreçleri iyileştirilecektir. İhtiyacı olan sivil toplum kuruluşlarına web sitesi ve sosyal medya hesapları açma desteği verilecektir.

Başlangıç toplantısı: Başlangıç toplantısı, katılımcılara projenin genel bilgilerini ve süreci aktarmak amacıyla İstanbul’da projenin ikinci ayında düzenlenecektir. Ayrıca tüm paydaşlar, otizm odaklı STK’lar, kamu kuruluşları, yerel makamlar, üniversiteler ve medya kuruluşları da toplantıya davet edilecektir.

3.Kurumsal gelişim için koçluk desteği: Kurumsal kapasite geliştirme ve savunuculuk eğitimlerini takiben, eğitimlere katılan STK temsilcilerine koçluk desteği sağlanacaktır. Söz konusu bu koçluk süreci, eğitimleri veren uzmanlar tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya’da birer gün boyunca yüz yüze olarak sağlanacaktır. Buna ek olarak 3 gün boyunca çevrimiçi iletişim araçları yoluyla da devam edecektir. Koçluk desteği sayesinde, bu STK’lar, teorik bilgiyi pratiğe dökmelerine yardımcı olacak yüz yüze ve çevrimiçi desteği alabilecektir.

4.Kurumsal kimliğinin oluşturulması: Otizm Birlik Ağı’nın kurumsal kimliğinin oluşturulması için problem haritalandırması toplantısı ve farkındalık kampanyası organize edilecektir.

STK ağları hakkında problem haritalandırması toplantısı: İstanbul’da otizm odaklı STK ağları üzerine problem haritalandırma süreci toplantısı yapılacaktır. Bu toplantı sayesinde TOM üyesi STK’lar, karşılaştıkları temel sorunları ve bunlar için olası çözüm önerilerini aktif bir şekilde tartışabileceklerdir. Proje iştirakçisi olarak Biruni Üniversitesi, uzman ve toplantı yeri sağlayacaktır.

UOEP için farkındalık kampanyasının düzenlenmesi: TOM üyesi STK’ların katılımı ile Türkiye çapında “UOEP Farkındalık Kampanyası” planlanacaktır. Kampanya ile UOEP hakkında toplumsal farkındalık sağlanırken kampanya kapsamında çeşitli görünürlük materyalleri (broşür, kitapçık, defter, kalem, poster ve bez çanta) hazırlanıp Türkiye çapında dağıtımları sağlanacaktır.

5.UOEP’in izlenmesi:

Sürdürülebilir ve stratejik izleme için Otizm Eylem Planı göstergelerinin ve değişim teorisinin haritalandırılması: İlk olarak; proje kapsamında ortak STK’larla birlikte projenin makro göstergelerini içeren UOEP değişim teorisi üzerinde çalışılacaktır. Bu göstergeler hesap verebilirliklerine göre ölçeklendirilecek ve daha sonra bilgi toplama yollarını belirleyecektir. Bu çalışmalar için bir alt yükleniciden destek alınacak, Otizm alanında çalışan STK’ların bilgileri, raporları, haberleri ve çalışmaları incelenecektir. UOEP’in hazırlanmasında Otizm alanında çalışan STK’ların, özellikle UOEP’in hazırlanmasında aktif rol alanların temsilcileri ile odak grup toplantıları düzenlenecektir. Tüm bu çalışmaların ardıdan UOEP’in izlenmesi için en uygun ve etkin yöntemler belirlenecektir.

UOEP’in etki analizi üzerinden izlenmesi: İkinci olarak; UOEP çalışmalarının çerçevesi oluşturulacaktır. Alt yüklenici tarafından belirlenen ekip otizm konusundaki mevcut datayı toplayacak, kamu kurumlarını ziyaret ederek bilgi alacak ve Otizm alanında STK’ların temsilcileriyle, ailelerle, öğretmenlerle, doktorlarla ve fikir önderleriyle görüşmeler yapacaktır. Bu yollarla toplanan bilgiler ışığında bir Ulusal Otizm Eylem Planı İzleme Raporu’ hazırlanacaktır.

Ulusal Otizm Eylem Planı İzleme Raporu’nun hazırlanması ve yaygınlaştırılması: UOEP İzleme Raporu’nun hazırlanmasından sonra rapor, kısaltılacak, edit edilecek, basılacak ve kamu oyuyla paylaşılacaktır. Raporun bu versiyonu Otizm Birlik Ağı ile yapılacak bir toplantıda gözden geçirilerek tartışılacaktır. UOEP’in etkisinin arttırılması için sonuçlar, görüşler ve ihtiyaçlar kamu otoritelerine iletilecektir. Tüm bu süreçlerde Tohum Otizm Vakfı ve diğer ortaklar tarafından Ankara ziyaretleri düzenlenecektir.

Açık diyalog için yuvarlak masa toplantısı: Türkiye Otizm Meclisi üyesi olan STK’ların ve kamu kurumlarının katılımı ile bir yuvarlak masa toplantısı organize edilecektir. Toplantıda eksiklikler, ihtiyaçlar ve atılacak adımlar tartışılacak, UOEP’in etkin uygulanabilmesi için tavsiyeler alınacaktır. Yuvarlak masa toplantısına Autism Europe’tan bir uzman davet edilerek, sivil izleme hakkındaki tecrübelerini ve iyi uygulamalarını paylaşması istenecektir.

Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği

Kurum faaliyet alanları; Eğitim, Savunu Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği, Otizmli birey ve ailesi odaklı tanı, rapor yol haritasına klavuzluk için kurulmuştur. Derneğimiz 15.04.2016 yılında İstanbul’da faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye Otizm Meclisi ve Anadolu Otizm Fedarasyonu üyesidir

Türkiye Otizm Meclisi üyesidir.

Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi 2020

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.