Türkiye Otizm Meclisi

İşlevi

TOM, aşağıda sıralanan maddeler çerçevesinde işlev görür:

a) Otizm Eylem Planı’nın ülke çapında arzu edilen düzeyde uygulanması için, ilgili STK’lar arasında iletişimi sağlamak,

b) Çalışma Grupları’na gerektiği durumlarda yöntem önerisi sunmak, ihtiyaç duyulan araçların temininde destek olmak,

c) TOM’un (Çalışma Grupları dahil olmak üzere) sürdürülebilirliği ve kendisini oluşturan doğal üyelerin kapasitesini geliştirmek için programlar geliştirmek, fırsatlar oluşturmak,

d) Çalışma Grupları arasında hızlı, akışkan ve sonuca yönelik iletişim ağını yönetmek,

e) Üyelerin onayı ve görüşleri çerçevesinde kamu otoritesiyle ve diğer paydaşlarla müzakere süreçlerinde rol almak,

f) Otizm Eylem Planı’nın (OEP) uygulamasında, Çalışma Grupları’ndan gelen bilgiler doğrultusunda aktif izleme değerlendirme ve savunuculuk yapmak.

Misyon ve Vizyon

Türkiye Otizm Meclisi’nin Misyonu: Her türlü etnik köken,  siyasi görüş, bireysel veya kurumsal menfaat ilişkilerinden bağımsız olarak, otizmli ve otizm riskli bireylerin ve yakınlarının anayasadan, ilgili yasa ve yönetmeliklerden, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarının savunuculuğunu yapmak, toplumsal tutumu geliştirmek ve sosyal politikalar üretilmesini sağlamak,  otizmli bireylerin ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmak üzere Türkiye’de otizm alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirerek ortak çalışmalarda bulunmak, temel sorunların çözümünde güç birliği sağlamak. Söz konusu haklarda tüm üye STK’lar adına gözlemcilik ve savunuculuk görevini yerine getirmek.

 

Türkiye Otizm Meclisi’nin Vizyonu: Türkiye’de otizm konusunda savunuculuk görevini yerine getiren, siyasetten bağımsız ve etkin bir sivil toplum çatı yapılanması olarak otizmli bireylerin ve yakınlarının iş, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve sosyal güvenlik konularında uluslararası normlarda kalite standartlarına erişmesini ve toplumda bağımsız işlevde bulunmasını sağlamak.

TÜRKİYE OTİZM MECLİSİ ETİK KURALLARI

ÖNSÖZ

Türkiye Otizm Meclisi, tüm çalışmalarında etik değerlere bağlılığı önkoşul saymakta, etik kuralları kurumsal kültürün oluşması için temel taşlardan biri olarak görmektedir. Bilindiği üzere “Etik kurallar” doğru karar ve davranışları yönlendiren değerlere ilişkin kurallardır.

AMAÇ VE KAPSAM

Etik kurallar günlük çalışmalarımızda yol gösterici olup kurumsal değerlerimizi ve bunlara uygun davranış standartlarımızı yansıtmaktadır. Bu kurallar özünde, ulaşmak istediğimiz hedeflere varma şeklimizin bunları elde etmek kadar önemli olduğunu ifade eder.

Bu bağlamda etik kuralların oluşturulmasının temel amacı, paydaşlarımızın herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan görevlerini ifa etmelerini ve sürdürmelerini sağlamak üzere uyacakları davranış kurallarının belirlenmesi böylelikle olası huzursuzluk ve çıkar çatışmalarının önüne geçilmesinin sağlanmasıdır.

Bu kurallar Türkiye Otizm Meclisi’ni oluşturan tüm kurum ve kişiler ile yürütme kurulu üyelerini kapsar.

 

KURALLAR

A- Temel Kural

1.Evrensel insan hakları ve engelli hakları ilkelerine bağlı kalmak
2.Tüm otizmli bireylerin ve ailelerinin rasyonel faydası için çalışmak
B- Etik Kurallar

1.Amaç ve misyona bağlı kalmak
2.Dürüst ve tarafsız olmak
3.Saygın ve güvenilir olmak
4.Çıkar çatışmalarından özenle kaçınmak
5.Nezaket kurallarına uygun davranmak (Bu bağlamda yazılı, görsel ve sosyal medya ortamı dahil hiçbir ortamda başkalarını taciz etmemek, küçük düşürmemek, ayrımcı ya da karalayıcı yorumlar yapmamak)
6.Toplantı usul ve adabına aykırı davranışlarda bulunmamak
7.

a)Türkiye Otizm Meclisinin herhangi bir üyesi Türkiye Otizm Meclisinin bir siyasi görüşte taraf olduğu izlenimi yaratan söylem ve paylaşım yapamaz.
b)Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu ve sekreteryasında görev yapmakta olanlar siyasi faaliyette bulunamazlar, her hangi bir siyasi görev ve adaylıkları söz konusu olması halinde Türkiye Otizm Meclisindeki yürütme kurulu ve sekreteryadaki görevlerinden istifa ederler.

8.Yürütme Kurulu onayı olmadan TOM adına faaliyette bulunmamak ve açıklama yapmamak
9.TOM adına alınmış görev ve yetkilerin kullanılmasında şahsi menfaat sağlamaktan özenle kaçınmak
10.TOM tarafından kararı alınmayan bir hususta bağlayıcı açıklama yapmamak
11.TOM tarafından alınmış olan kararlara olumsuz etkisi olabilecek faaliyetlerden kaçınmak
12.TOM adına hediye almamak ve kişisel çıkar sağlamamak
13.Savurganlıktan kaçınmak
14.Gerçek dışı beyanda bulunmaktan kaçınmak
15.Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılığa özen göstermek
16.TOM adını ve logosunu kurumsal faaliyetlerinde TOM logo kullanım kuralları dışında kullanmamak
17.Türkiye Otizm Meclisi adına her türlü açıklama sadece sekreterya tarafından yapılır, TOM üyeleri TOM hesaplarından paylaşmakla yükümlüdür.

YAPTIRIMLAR

A- TANIMLAR

Meclis tüzüğünde belirlenen süre boyunca TOM adına icra ve sekretarya görevi yapmak üzere seçilen TOM Yürütme Kurulu üyelerinin tamamı meclis disiplin kurulunu oluşturur; meclis ve yürütme kurulu üyelerinin yukarıda belirlenen “Etik Kurallar”a uymaması halinde “Meclis Disiplin Kurulu “ olarak meclis adına oy çokluğu ile disiplin soruşturması açılmasına karar verebilir. Yazılı savunmasını istediği kurum ve kişi hakkında gerektiğinde oy çokluğu ile yaptırım kararı alabilir.

B- CEZALAR

1- Uyarma

Etik kurallardan herhangi birinin bir kez ihlali halinde yürütme kurulu kararıyla uygulanır

2- Kınama

Etik kurallardan aynı ya da farklı kuralın iki kez ihlali halinde yürütme kurulu kararıyla uygulanır

3- Üyelikten çıkarma

Yürütme kurulu tavsiyesi ile Genel Kurul kararı ile uygulanır.

Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği

Kurum faaliyet alanları; Eğitim, Savunu Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği, Otizmli birey ve ailesi odaklı tanı, rapor yol haritasına klavuzluk için kurulmuştur. Derneğimiz 15.04.2016 yılında İstanbul’da faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye Otizm Meclisi ve Anadolu Otizm Fedarasyonu üyesidir

Türkiye Otizm Meclisi üyesidir.

Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi 2020

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.